Een toekomstplan voor 4 polders!

1. Verkennende fase

Keukentafelgesprekken

Tijdens keukentafelgesprekken bij agrariërs wordt verkend of er bij de boeren draagvlak is om met de lange termijn toekomst aan de slag te gaan. Waar denken ze aan, willen ze meedraaien, zit er energie op en wie vinden zij belangrijk om erbij te betrekken?

Omgevingsanalyses

Er wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd om een beeld te krijgen van de rollen, ambities en kansen die overheden en agrarische organisaties zien, welke partijen actief aan het gebiedsproces deelnemen (1e ring) en welke partijen geïnformeerd moeten worden.

2. Startbijeenkomst

Tijdens een startbijeenkomst waarbij alle geïnteresseerde partijen zijn uitgenodigd wordt dieper ingegaan op de context van De Boer aan het Roer en de aanpak. Er is ruimte voor kennismaking, vragen, de resultaten van de keukentafelgesprekken en inzichten uit de omgevingsanalyse worden gedeeld. Met elkaar wordt doorgesproken welke urgentie en opgaven er spelen in de polder. Deelnemers kunnen zich aanmelden als vast speler in de ontwerpsessies.

3. Ontwerpsessies

Deelnemers werken in 3 intensieve sessies hun ideeën en pannen voor de toekomst uit.

4. Gebiedsplan, inclusief financieringsplan

Na de gebiedsprocessen volgt de laatste fase van uitwerking: een (adaptief) gebiedsplan inclusief financiering voor uitvoering. Het gebiedsplan is adaptief (niemand weet exact hoe de toekomst eruit zal zien) en houdt rekening met verschillende scenario’s. Indien gewenst of nodig voor financieringsaanvragen, wordt per polder ook een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst (SOK) of intentieverklaring opgesteld. In het Regeerakkoord van eind 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor realisatie van opgaven in landelijke gebieden. Vanuit de Boer aan het Roer wordt ingezet op gebruik van deze middelen voor de ‘schop in de grond’, zodat de polders zelf aan de slag kunnen.