De Boer aan het Roer op veen

“Als jij vooruitkijkt, hoe ziet het plaatje voor jou, je bedrijf en de polder er straks dan uit?” Zeker in de huidige tijd een belangrijke vraag waar agrarisch ondernemers antwoorden op zoeken. In de pilot De Boer aan het Roer op veen werken zij, samen met gebiedspartners, in ontwerpsessies hun plannen en ideeën verder uit. Gekoppeld aan thema’s (opgaven) die ze belangrijk vinden. Met elkaar schetsen zij in een gebiedsplan hoe ze de toekomst (2022-2050) in de polder voor zich zien.

Een ontwikkeltraject met ruimte voor ondernemerschap, innovatieve ideeën en nieuwe vormen van samenwerken

De Boer aan het Roer op veen

Zoals de naam van de pilot al suggereert, wil de boer aan zet zijn en blijven. Samen met anderen. Want met alles wat er speelt op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en -systeem, bodemdaling, stikstof en natuur (biodiversiteit), energie en infrastructuur, zijn gebiedspartners als het waterschap, agrarisch collectief, gemeente, provincie, natuurorganisatie of inwoners nodig om het verschil te kunnen maken. In het gebiedsplan dat binnen De Boer aan het Roer op Veen wordt ontwikkeld, komt ieders rol en verantwoordelijkheid aan bod. Net als de kansen voor financiering van de uitvoering. Het gezamenlijke toekomstbeeld vormt het vertrekpunt voor de uitvoering. Voorwaarde daarbij is dat boeren, hun mogelijke opvolgers en de ‘stoppende agrariërs’ (vanwege leeftijd of anders) een goede boterham kunnen blijven verdienen.

Maatwerk per polder

De aanpak en oplossingen voor eerdergenoemde opgaven, vragen om maatwerk per gebied. Niet alleen vanwege de uitgangssituatie per polder, maar ook als het gaat om de wensen van de ondernemers, overheden en inwoners. Hoe kan de beoogde verandering eruitzien, en wat betekent het voor alle partijen? De werkwijze is zoveel mogelijk ‘van onderop’ en houdt rekening met de ambities van agrariërs en betrokken gebiedspartners. Ook kijken we naar combinaties van kansen.

Resultaten

De Boer aan het Roer op veen levert in elk geval voor elke polder het volgende op:

  • Toekomstbeeld met en van boeren, overheden, maatschappelijke organisaties en (mogelijk) bewoners
  • Een start met acties vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid, passende financiering
  • Mogelijk bestuurlijke afspraken over samenwerking in de toekomst tussen gebiedspartners.

En verder

  • Leren van elkaar en inspireren
  • Samenbrengen van partijen
  • Verruimen blik en verbreden kennis
  • Kansen voor financiering van uitvoering plannen
  • Onkostenvergoeding boeren voor actieve inbreng tijdens ontwerpsessies.

Waar staan we halverwege 2022

In twee polders zijn we gestart met ontwerpsessies, en in twee andere gaan die naar verwachting tweede helft 2022 van start.

 

bijeenkomstpolder2022
Bijeenkomst-polder-4942
bram-bos-bijeenkomst
speeddate-polder2022

Mede mogelijk gemaakt door...

De Boer aan het Roer op veen is onderdeel van het landelijk Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP), een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het IBP VP ondersteunt gebieden met de organisatie, communicatie en financiën van pilots. De Boer aan het Roer op veen is een leerpilot in de regio Hollands-Utrechtse Veenweiden.

springen2
Klimaatslimboerenopveen-logo-RGB

Samen sterk!

De Boer aan het Roer op veen werkt samen met het programma Klimaatslim Boeren op Veen. Doel van Klimaatslim Boeren is in 3-5 polders op totaal 800 ha bodemdalingremmende maatregelen te treffen, en daarmee een bijdrage te leveren aan beperking van uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast wordt poldergewijs ook gekeken naar kansen voor maatregelen die de biodiversiteit versterken en waterkwaliteit kunnen verbeteren. Diverse praktijkrijpe maatregelen worden uitgevoerd, vooral waterinfiltratie (passief en actief) en op experimentele schaal klei in veen en greppelinfiltratie. Inmiddels lopen er in 10 polders in het Groene Hart processen voor verkenningen van haalbaarheid ofwel realisatie van maatregelen ‘’powered by’’ Klimaatslim. Beide programma’s werken onder één stuurgroep, maar hebben wel elk een eigen kernteam. De praktijkproef in polder Spengen en eerste grootschalige aanleg van WIS in Lange Weide stonden aan de wieg voor Klimaatslim Boeren op Veen. Afhankelijk van de behoefte van de polder en tijdhorizon wordt afgestemd welke rol welk programma kan spelen.