Vrijdag 5 april ondertekening Intentieovereenkomst MT-polder

Een mooi begin van het weekend! Vrijdagmiddag 5 april tekenden in zalencentrum De Brug in Reeuwijk, de boeren uit de MT-polder, samen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn, Hoogheemraadschap van Rijnland, vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke en Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop een samenwerkingsovereenkomst. Daarin stonden de afspraken over de doorontwikkeling van de MT-polder, als het gaat om biodiversiteit, de klimaatopgave, stikstofreductie, natuurvriendelijke oevers, herverkaveling en meer.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de weg vrij voor het maken van een gezamenlijk uitvoeringsplan.